Det var i samband med en brand den 28 maj i år som diesel och spillolja läckte ut på marken och två fastigheter förorenades. Räddningstjänsten vidtog då akuta åtgärder för att hindra att oljan spred sig.

Dagen efter var Markaryds kommuns miljö- och byggenhet på plats. Då kunde det bland annat konstateras att "en sjö" och ett dräneringsdike var förorenat.

Den 30 maj sa grannen till den brandhärjade fastigheten att han ville schakta bort förorenade massor från sin egen mark. Han hade då bland annat beställt slamsugning.

Kommunens inspektörer påpekade då att det var verksamhetsutövaren som hade ansvar för föroreningen och efterbehandlingsåtgärderna. Grannen var därför inte ansvarig.

Kommunen menade först, efter att ha fått uppgifter från grannen, att det var ett företag som var verksamhetsutövare. Företaget drivs av den person som äger fastigheten som det brann på. Ett kommunalt föreläggande riktades då mot företaget.

I behållare

Annons

I ett överklagande till Länsstyrelsen i Kronoberg skriver företaget att det var eldningsolja som förvarades i de IBC-behållare som förstördes i samband med branden, och att företaget inte har något att göra med fastigheten.

Det är fastighetsägaren som privatperson och inte som företagare det gäller, förklaras det i överklagan. Kraven på företag och dess företrädare är i sådana fall större än vad de är på privatpersoner, konstateras det dessutom.

Miljö- och byggnadsnämnden kom dock fram till att "oaktsam förvaring" av diesel- och spillolja bidragit till att föroreningarna skett. Förvaringen av diesel- och spilloljan har varit bristfällig, och inga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda människor och miljö, var bedömningen. Därför ska ägaren av den eldhärjade fastigheten, enligt kommunen, bekosta efterbehandlingen.

Annan plats

I överklagandet till Länsstyrelsen skriver den branddrabbade fastighetsägaren, genom Advokatbyrån Eva Almström i Markaryd, att han har hanterat tre kubikmeter eldningsolja för privat bruk. Oljan har, enligt honom, förvarats i godkända IBC-behållare och den har stått på platsen endast under några månader.

Tidigare har han, på annan plats på fastigheten, förvarat eldningsolja i IBC-tankar, samtidigt som Markaryds kommun gjort brandsyn på fastigheten. Och då har kommunen inte kommit med någon anmärkning.

Det finns inte heller angivet i kommunens stadgar, menar fastighetsägaren, att han borde ha anmält förvaringen till kommunen. Och förvaringen har inte varit olaglig eller vårdslös, påpekar han.

Avslår yrkandet

Den branddrabbade fastighetsägaren och hans advokat vill att miljö- och byggnadsnämndens beslut upphävs och yrkar på inhibition, det vill säga att verkställandet av beslutet skjuts upp. De vill också att den kommunala tjänstemannen byts ut, då de anser att tjänstemannen bedriver en personlig vendetta mot fastighetsägaren.

Länsstyrelsen anser dock inte att det finns tillräckliga skäl att tills vidare upphäva det överklagade beslutet. Därför avslår Länsstyrelsen yrkandet om inhibition.