Om Gunnarssons bedömning handlar om försiktig optimism eller realistisk pessimism kommer framtiden att ge svar på. Den framtid som stavas slutet av december då Sverigeförhandlingen ska lämna sin slutrapport till regeringen.

– Sverigeförhandlingens uppdrag tar slut vid årsskiftet - sedan är det andra myndigheter som tar över, säger Johan Håkansson.

En dag på jobbet

I alla händelser var det en nöjd delegation, som förutom Gunnarsson bestod av stadsarkitekten Lennart Dahlberg, planarkitekt Johan Håkansson och utvecklingschefen Beatrice Schmidt, som summerade mötet med Sverigeförhandlarna Niklas Lundin och Sven-Åke Eriksson, chefssekreterare respektive utredningssekreterare.

– Det var en dag på jobbet och det var bra att vi var där även det inte löste alla knutar. Men i en fråga som denna finns det inga alexanderhugg, menar Gunnarsson.

Tillfredställelsen bottnar i att man kunnat presentera nya argument som talar för att Ljungby bör ha en station vid höghastighetsbanan.

• att frågan inte enbart handlar om befolkning och det antal bostäder som kan komma att byggas utan i minst lika hög grad om näringslivets behov av snabba transporter.

• att höghastighetsprojektet på sikt har ekonomisk vinning i den ökade kapacitet som en station i Ljungby skulle innebära.

Annons

• att Region Kronoberg nu säger sig vara positiva till ett stationsläge i Ljungby.

Söker en motpart

Magnus Gunnarsson menar att den sista punkten är något som efterlysts från Sverigeförhandlingens sida.

– Man letar efter grepp under fötterna. Sverigeförhandlingen vill ha en motpart på samma sätt som till exempel Region Skåne.

Lennart Dahlberg pekar på den Länstransportplan för åren 2018-2029 som regionen tagit fram och som nu är ute på remissrunda.

– Där heter det att regionen är positiva till att höghastighetsbanan byggs och att man "konstaterat" att Sverigeförhandlarna har ett förslag om sträckning.

I samma skrivning från Region Kronoberg heter det också att höghastighetsbanan ska bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknutet Sydsverige och för att detta ska vara möjligt "måste Sverigeförhandlingen peka ut att en stationsort förläggs i Kronoberg".

Inga signaler

Annars säger sig Magnus Gunnarsson mest nöjd med att kunnat presentera siffror och fakta som visar på de krav och behov som finns inom näringslivet och inte minst de delar som är beroende av exportinkomster.

– Den stora grejen var att kunna lyfta den frågan.

Den fråga som återstår är om Sverigeförhandlarnas representanter gav några signaler i ena eller andra riktningen?

– Nej, vi tittade väl efter några skiftningar i ansiktsuttrycken, men de hade pokerfejsen på sig.

Så det lär bli en spänd väntan hos många aktörer inför avgörandet.