Tidigast till hösten kan bygget inledas, under förutsättning att planfrågan inte överklagas och att bygglovsförfarandet kan ske under sommaren.

Den nya förskolan skall ha plats för 120 barn upp till sex år. Klövervägens nuvarande förskola, som byggdes på 1960-talet, har plats för ett 80-tal barn. Eftersom den nuvarande förskolan har fuktskador måste den rivas, och planerna för den nya förskolan är att den placeras på parkområdet framför den nuvarande förskolan. Eftersom det är ett parkområde krävs en planändring, och det var den som Miljö- och byggnämnden antog på tisdagen.

När den nya förskolan är färdigbyggd, kommer den nuvarande att rivas, och det området blir i stället parkmark.

Men under planförfarandet har flera kritiska synpunkter från grannar lämnats in.

Annons

En av dessa skriver till exempel: "Jag känner mig helt överkörd av Ljungby kommun. Jag köpte huset för det lugna lägets skull för tre år sedan. Jag ringde kommunen innan jag köpte huset och fick beskedet att på denna parkmark skulle det aldrig byggas, eftersom man inte får bygga på parkmark."

Samma granne förslog istället ett den nya förskolan borde byggas vid Ugglegränd, vilket kommunen dock avfärdar helt med att den platsen är olämplig för all slags bebyggelse på grund av stor översvämningsrisk från Lagaån.

En annan granne menar att trafiksituatonen i området blir väldigt mycket högre nu.

Kommunen menar att eftersom hastigheten på Klövervägen är satt till max 30 km/tim ligger bullernivån långt under tillåtna värden, och att trafikökningen inte kommer att ge sådana bullervärden att särskilda åtgärder bör vidtas.

Ytterligare en granne har inga synpunkter på nybygget men önska att en boulebana byggs i parkområdet.

Men nu är alltså planändringen för Malörten 1 med flera antagen med politisk enighet av Miljö- och byggnämnden och nästa etapp blir bygglovsärendet för den nya förskolan.