Det är på en udde vid Lunda i Öjarp som det planeras för nio nya bostadshus. Smålänningen har tidigare skrivit om planerna, som innebär exploatering av tidigare obebyggd mark inom strandskyddat område.

Eftersom området ligger i ett av kommunen utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har bebyggelse trots strandskyddet blivit möjlig.

Miljö- och byggnämnden beslöt i augusti 2016 att anta detaljplanen, men beslutet kom att överklagas av ett grannpar.

”Finns brister”

Grannarna ansåg att det fanns brister i beslutsunderlaget, och att alla berörda inte har fått komma till tals. De tycker att exploateringsgraden är för hög, och att allmänheten får en försämrad tillgång till stranden.

Man menar att vägnätet inte klarar av den exploatering som planen innebär och att trafikmängden blir för hög.

Ljungby kommun å sin sida menar att exploateringen blir liten i förhållande till den totala arealen, och påpekar att byggrätten under processens gång har minskats ner på fyra av de nio tomterna.

Får avslag

Även Länsstyrelsen ser positivt på planen, och Mark- och miljödomstolen har nu valt att avslå parets överklagan.

Domstolen konstaterar att de överklagande själva har fått komma till tals i frågan, och skulle det vara så att andra fastighetsägare inte har fått det så är det inget som domstolen kan ta hänsyn till, eftersom det inte har kommit in någon överklagan från dessa.

Man anser inte att exploateringen är för stor eller att tillträdet för allmänheten blir för litet, och inte heller att nio fastigheter leder till en särskilt stor belastning trafikmässigt.