Replik

på ”STRÖMSNÄSSKOLAN. Inte bara att lägga locket på”

Sedan hösten 2017 arbetar ansvariga politiker, förvaltning, skolans nya ledning samt personal och fackliga företrädare gemensamt med de utvecklingsinsatser som krävs på Strömsnässkolan. I utvecklingsarbetet är bland annat frågor kring arbetsmiljö, elevhälsoarbete samt trygghet och trivsel prioriterade områden. Under utvecklingsarbetet har stor vikt lagts vid att elevens bästa alltid ska vara utgångspunkten för allt arbete.

Det har också varit prioriterat att arbeta för att ge varje elev stöd och stimulans för att öka måluppfyllelsen så långt som möjligt. Skolledningen har arbetat intensivt med att synliggöra, analysera och åtgärda brister i verksamheten. Tillsammans med personalen har rektorerna arbetat med att utveckla elevhälso- och värdegrundsarbetet samt även arbetet gällande undervisning.

Förbättringsarbetet har lett till att en del lärare numera inte arbetar kvar på skolan. Dessa har kontinuerligt ersatts och tjänstefördelningen inför kommande läsår är nu klar för Strömsnässkolan. Andelen behöriga lärare kommer sammantaget att ligga på 80 procent vilket är högre än under de två läsåren dessförinnan. För att komma upp i en högre lärarbehörighet på skolan får man gå tillbaka till läsåret 2015/16. Det vill säga innan bristen på lärare i ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv hade börjat på allvar.

Annons

Efter avstämning med tjänstemän i angränsande kommuner bekräftas bilden av att det i dagsläget är samma lönebild i övriga kommuner. Dessutom är löneanspråken som lärare uppger i samband med rekryteringar de samma när de söker arbete i exempelvis Älmhult, Osby, Ljungby och Örkelljunga. Inom kommunen är bilden densamma oavsett om lärare söker arbete i Markaryd eller i Strömsnäsbruk.

Enligt Lars-Peter Olsson reagerar föräldrar på att det är en stor andel nyanlända elever på skolan och utifrån detta väljer de andra skolor till sina barn. Detta är inget som skolledning eller förvaltning känner igen. Däremot har vårdnadshavare under våren tagit kontakt med skola och förvaltning med anledning av att de velat byta från andra skolor i kommunen till Strömsnässkolan. Dessutom har flertalet vårdnadshavare vars barn erbjudits plats i Traryds förskoleklass till hösten tagit kontakt med förvaltningen med önskemålet om att deras barn istället ska gå på Strömsnässkolan.

När det gäller hantering av ekonomi och påståendet att det är lätt att misshushålla med skattemedel när man som chef inte bor i kommunen väljer jag att inte kommentera detta i detalj. Jag kan emellertid med gott samvete konstatera att vi de senaste åren har varit väldigt noggranna med återsökningar av medel från Migrationsverket samt ambitiösa och lyckosamma med våra ansökningar till Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Detta har inbringat åtskilliga miljoner till förskole- och skolverksamheterna i Markaryds kommun.

Utifrån ovanstående konstaterar Lars-Peter Olsson att det råder bristande kompetens och dåliga ledaregenskaper hos ansvariga inom Strömsnässkolans ledning, förvaltning och nämnd. Eftersom såväl kommunens revisorer, Skolinspektionen som Arbetsmiljöverket ämnar genomföra fördjupade granskningar inom kort kan övriga politiker och medborgare känna sig trygga med att de tidigt i höst kommer att få professionella och oberoende granskningar av vad som behöver utvecklas ytterligare på Strömsnässkolan och inom förvaltningen.

För övrigt är vi inom förvaltning och skolledning medvetna om att vi har ett fortsatt stort arbete framför oss. Framförallt tar det tid att förankra och implementera alla rutiner som tidigare saknats i verksamheterna, inte bara på Strömsnässkolan. Vi är ödmjuka inför uppgiften men övertygade om att vi kommer lyckas med att utveckla verksamheterna tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal. I detta vill vi ha en transparent process och uppmuntrar till dialog och konstruktiva processer. Smutskastning och påståenden om att vi försöker lägga locket på skapar inte förutsättningar för någon.

Jag ser en positiv utveckling på Strömsnässkolan och ser med tillförsikt fram emot kommande läsår med en stark skolledning samt engagerade pedagoger, vårdnadshavare och elever.

Lars-Ola Olsson

Utbildningschef Markaryds kommun

Relaterat: INSÄNDARE: Lägg inte bara på locket på efter Strömsnässkolans lärartapp