Det är beslutet i två frågor om VA som fått de tre, Krister Salomonsson, SD, Anton Gera (alt) och Tommy Göransson, MP, att lämna in skriftliga reservationer.

I båda frågorna antog nämnden förvaltningens förslag. Besluten togs med klar majoritet, 8-3.

Dels gäller det frågan att bygga överföringsledning till Bäck för 10 miljoner och dels att nämnden inte vill utreda frågan om billigare alternativ för Byholma-Grimsult-alternativet.

När det gäller nytt verksamhetsområde i Bäck skriver Krister Salomonsson i sin reservation att det i nämndens styrdokument står är att man skall hushålla med resurserna och att han saknar information om hur många av bostäderna som vill anslutas till kommunalt VA. Om det enbart blir de bostäder som eventuellt tvångsanslutes så blir investeringskostnaden räknat per bostadshus omkring 1 miljon kronor, en kostnad som kommer att belasta VA-kollektivet. Han menar också att den mest ekonomiska lösningen är enskilda reningsanläggningar.

I reservationen om Byholmaledningen skriver Krister Salomnonsson att det är orimliga kostnader som VA- kollektivet kommer att drabbas av. Han påpekar också att förvaltningen redovisar ett antal felaktiga kostnader, till exempel om minireningsverk.