PCB användes i byggbranschen under åren 1956-1973, men förbjöds i början av 70-talet, då det stod klart vilken påverkan ämnet hade på miljön.

1998 påbörjades saneringsarbetet i Sverige.

Enligt lagen ska alla byggnader (undantaget en- eller tvåbostadshus) med värden som överstiger 500 milligram PCB per kilo vara sanerade vid det här laget. Dispens går dock att söka.

Höga värden

I Ljungby har flera kommunala byggnader sanerats på PCB, dock inte Hammarhallen. Det har väckt en oro hos föräldrar, vars barn under två års tid ska ha sin gymnastik här, samtidigt som nya Hjortsbergsskolan byggs.

Smålänningen har begärt ut handlingarna för Hammarhallen, där en undersökning, gjord redan våren 2005, visar att värdena klart överstiger de godkända i byggnaden.

PCB överstigande gränsvärdena finns på fyra olika fogmassor i byggnaden - två av dem finns runt dörrar och två utmed pelare. I två av fallen ligger PCB-halten på runt 20 000 milligram per kilo.

Fått dispens

Vi låter John Lotoft, som jobbar på Naturvårdsverkets kemikalieenhet, titta på dokumentet.

– Protokollet visar att halterna av PCB ligger över gränsvärdet för när sanering krävs i fyra provtagningspunkter, konstaterar han, och förklarar att en stor anledning till att sanera PCB är att förhindra spridning till miljön och fasa ut ett miljöfarlig och svårnedbrytbar förorening från kretsloppet.

Annons

– Det bästa är att göra detta vid källorna, alltså genom att ta bort fogarna och ersätta dem med PCB-fria fogar.

Hammarhallen är byggd 1970, och skulle enligt den ursprungliga förordningen ha varit sanerad senast 30 juni 2013, men 2010 flyttades slutdatumet fram till 30 juni 2016.

Lagen ger dock utrymme för dispens i de fall en renovering eller rivning är inplanerad under de närmaste åren.

En sådan dispens beslutade miljö- och byggnämnden om för ett år sedan gällande Hammarhallen.

Dispensen går ut den 30 juni 2019.

Kan frigöras

Enligt Ljungby kommuns fastighetschef Trond Strangstadstuen är det ingen fara med PCB så länge man inte grejar med materialet, men detta stämmer inte enligt Lotoft.

– Riskerna ökar när man börjar röra i det och vid saneringsarbetet krävs skyddsutrustning och speciella säkerhetsrutiner. Men PCB kan läcka ut annars också. Det går inte att utesluta hälsorisker med PCB i byggnader, klargör han.

För att bedöma riskerna ordentligt behöver man se till helheten.

– PCB kan frigöras från fogar och spridas, och en riskbedömning måste omfatta hur människor kan utsättas/exponeras för PCB i och kring fastigheten, förklarar han.

Det är när man utsätts för PCB långvarigt som det kan vara risk för hälsan.

– Men det stora problemet är att det läcker ut i miljön och påverkar djurlivet negativt, säger Lotoft.

PCB