Kommunjurist Katrin Nilsson uttalar sig inte i enskilda fall. Hon berättar istället om sin roll som kommunjurist.

- Utifrån den roll jag har i organisationen, uttalar jag mig inte i enskilda ärenden. Dock kan jag säga, utifrån att frågeställningarna rör hur jag faktiskt arbetar, att min roll innebär att jag har genomgångar inför olika personalkategorier om hur rättsläget ser ut inom olika områden, skriver Katrin Nilsson.

Hon berättar att det exempelvis kan handla om området för hjälp i hemmet, vad som ingår och vad som inte ingår i en sådan insats.

Annons

- Till belysning av detta används olika avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och från kammarrätterna. På motsvarande sätt går jag till handläggarna som handlägger stöd inom LSS och till de som har att hantera stöd till barn- och ungdomar, berättar Katrin vidare.

Ingen beslutanderätt i enskilda individärenden

- Praxisgenomgångar har då bland annat skett på området för personlig assistans. Ibland går jag till utförarna av olika insatser för att de vill ta del av motsvarande information eller för att prata om andra förhållanden som är kopplade till verkställighet av de beslut handläggarna fattat. Min roll innebär inte att jag har någon egen beslutanderätt i enskilda individärenden inom någon del i organisationen.

Katrin förklarar vidare att vem som har den faktiska beslutanderätten styrs av delegationsordningen. I delegationsordningen finns angivet vem som har rätt att fatta varje form av beslut, som förekommer i förvaltningen både vad gäller handläggningsbeslut och verkställighetsbeslut.

- Rätten att fatta beslut i individärenden har i de flesta fall den enskilda handläggaren. I annat fall är det oftast socialnämndens arbetsutskott. Känner handläggaren sig osäker vid beslutsfattandet kan han eller hon söka stöd i sin arbetsledning. Jag har ingen arbetsledande funktion utan ingår i staben.

- För det fall att en enskild inte är nöjd med de beslut som handläggare eller utskott fattar finns alltid en rätt att överklaga besluten. Domstolen prövar då om kommunen har gjort en korrekt bedömning. Såväl handläggare, arbetsledning och jag själv följer noga den praxisutveckling som finns inom socialtjänstens område, säger Katrin Nilsson, kommunjurist, Socialförvaltningen, Stab, Ljungby kommun.