Den 12 december tog Länsstyrelsen beslutet att ett nytt naturreservat kan bildas i Skälhult, två kilometer nordost om Lidhult.

Fakta: Komet-programmet

Komet står för ”kompletterande metoder för skydd av värdefull natur i skogsmarker”, oc..

Fakta: Komet-programmet

Komet står för ”kompletterande metoder för skydd av värdefull natur i skogsmarker”, och var en satsning av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, i syfte att inspirera markägare att själva ta initiativ för att skydda sin skog.

I projektet, som nu är avslutat, var Kronobergs län ett av fem försöksområden.

Bedömningen är att området, som är på 63 hektar, är mycket värdefullt ur naturvårdssynpunkt. Att både Lidhultsån och rullstensåsen Skälhultsåsen finns inom reservatets gränser gör området extra intressant, då miljön är mycket varierad.

Rödlistade arter

Det blivande reservatet består av både löv- och barrskog, och bjuder på en mångfald av olika arter, varav flera rödlistade. Barrskogsorkidéerna korallrot, knärot och spindelblomster är tre av dessa.

Såväl den norra som den sydligaste delen av reservatet ingår i särskilda naturvårdsprogram, och delar av området finns registrerade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Vattendraget är utpekat som ”särskilt värdefullt” av Havs- och Vattenmyndigheten, och därtill är den del av Lidhultsån som flyter genom området utpekad som ”särskilt värdefullt vatten” av Fiskeriverket.

Anledningen är bland annat att det finns en mindre förekomst av flodkräfta i ån. Nyligen observerades även utter.

Ska få strövstig

Det är markägaren själv som tagit initiativet, genom att skicka in en intresseanmälan gällande skydd enligt Komet-programmet (se faktaruta).

Att området har höga biologiska värden beror till stor del på att skötseln de sista 50 åren har varit inriktad på just naturvård. Ädelskogen har under de åren gynnats i vissa delar av området, medan barrskogarna i andra delar lämnats i stort sett orörda.

Tanken nu är att reservatsområdet ska förses med en strövstig, rastplatser, informationsskyltar och en parkering.

Den 17 januari går tiden för att överklaga ut.