Socialdemokraterna i Markaryd har haft och har fortfarande synpunkter på den nya organisationen i kommunhuset.

– Det är sårbart på visa poster men förhoppningsvis så kommer man att kunna rätta till det med resursförstärkningar, säger Joakim Pohlman (S) som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2015 om budget 2016, så samlades hela Markaryds kommuns ekonomiadministration inom kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. Det började gälla den 1 januari, förra året.

Samtidigt samlades också hela kommunens nämndsadministration, tillsammans med registrator och posthantering, på kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning.

Nya placeringar

Den organisatoriska förändringen innebar att samtliga ekonomer och ekonomiassistenter blev organisatoriskt placerade på kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning och nämndsadministrationen på kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning.

Annons

Enligt en uppföljande utredning av organisationsförändringen i Markaryds kommunhus, så har förändringen inom ekonomiadministrationen fungerat bra. Detta trots att man under samma förändringsperiod även bytte ekonomisystem.

Kommunledningen och den politiska majoriteten (KD, M och C), anser dock att sårbarheten i organisationen har minskat, eftersom ekonomerna nu arbetar mer tillsammans än vad de gjorde tidigare.

Söker upphandlare

Men, konstateras det, all förändringar har inte gett "önskad effekt fullt ut". Det förklaras bero på att behovet av "de administrativa nämndsresurserna" under 2016 varit högre än vad man räknade med före förändringen.

Joakim Pohlman påpekar:

– Man har bara två sekreterare och blir en borta så...

Joakim Pohlman säger att det också fattas en kommunal upphandlare.

– Vi har ju en konsult som upphandlare, säger han.

– Vi vill ha en egen upphandlare. Det är ju en så pass viktig uppgift. Vi har annons ute.

Sparat pengar

Vissa besparingar har dock gjorts med organisationsförändringen. Det beräknas att den strukturella analysen och de organisatoriska förändringarna resulterat i att kommunen sparat in 2, 4 miljoner kronor i personalkostnader.

Av utredningen framgår det också att det pågår ett arbete med att samlokalisera nämndsorganisationen.

Under det förra sammanträdet i kommunstyrelsen, där Pohlman visserligen inte deltog, sa kommunens personalchef, Göran Elgmark, att man genom förändringarna uppnått det man ville uppnå. Det handlade då till exempel om minskad sårbarhet, ökad specialisering, en bättre helhetssyn och mer enhetligt arbetssätt, samt ett bättre beslutsunderlag.

Kommunstyrelsen kom också på mötet fram till att målen uppnåtts och beslöt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige för kännedom.