Efter att ha följt diskussionerna angående överföringsledningarna i media den senaste tiden blir man ju verkligen bestört men inte särskilt förvånad.

Att fatta beslut om att gå vidare med projektet överföringsledning Bollsta–Ljungby utan att ha identifierat problembilden är som jag ser det bedrövligt.

• Vad är det man ska lösa som inte fungerar idag, och är det i så fall ett kommunalt ansvar att lösa detta?

• Hur ser verksamhetsområdet ut inom vilket man ska tvångsansluta fastigheter?

• Vad blir anslutningsavgiften?

• Är övriga va-abonnenter beredda att ”sponsra” ledningen som inte till närmelsevis blir självfinansierad.

Att arbeta efter en va-plan som är fem år gammal, där flertalet av projekten inte är kostnadsberäknade, inte heller prioriterade och som dessutom inte är antagen av fullmäktige är inte på något sätt seriöst.

När man sedan tar del av K-G Sundgrens uttalande att han inte följt den debatt som pågår runt om i Sverige och i TV angående dessa frågor, utan förlitar sig på vad kommunalrådet refererar, så undrar jag om han verkligen tar sitt uppdrag som ordförande i tekniska nämnden på allvar.

Vidare så tycker K-G Sundgren att det är bra att tekniska kontoret går med plusresultat 2017. Det tycker jag också men inte om det beror på följande:

• Va-planen identifierar att man ska satsa 16 Mkr/år på ledningsförnyelse av befintliga va-ledningar i kommunen.

• Va-avdelningen tilldelas cirka 6 Mkr i budget för 2017.

• Va-avdelningen kommer att göra av med 3 Mkr enligt prognosen.

Annons

I mina ögon är det något som inte stämmer. Behovet är identifierat till 16 Mkr, fullmäktige avsätter 6 Mkr i budget och det verkliga utfallet blir 3 Mkr för att förvaltningen inte ”hinner” göra av med mer pengar. Jobbar va-avdelningen då med rätt saker eller?

I detta läge kliver Sundgren fram och säger att det är en besparing på 3 Mkr när det i mina ögon är en ren kapitalförstöring att inte sköta sina befintliga ledningar som va-planen identifierat. I ett privat företag hade troligen ansvarig avdelningschef och den som försvarar det agerandet fått se sig om efter annat jobb när man inte följer uppsatta mål för verksamheten.

I Ljungby är förnyelsetakten i nuläget enligt va-chefens tidigare uttalande 400 år. Hur många tror att ledningsnätet håller så länge?

Det är nu hög tid att se över va-planen och:

• Identifiera kommande behov av va-investeringar inom alla verksamhetsområden

• Kostnadsberäkna dessa projekt

• Göra en konsekvensanalys samt en kostnads- intäktsanalys av de mest angelägna investeringarna, såsom varje privat företag gör

• Redovisa hur finansieringen av projekten ska ske, via Va-taxan eller skattsedeln och hur stor ökningen blir

• Prioritera samtliga va-projekt. För att få en helhetsbild av kommunens totala lånebehov ska sedan dessa va-investeringar vägas mot övriga investeringar som kommunen vill göra inom skola, äldreomsorg med mera.

Kommunrevisorerna har tidigare i år uttryckt sina farhågor om att kommunen måste se över sin investeringstakt och därmed låneskuld.

Att nu avvakta med de två andra överföringsprojekten (Byholma och Bäck) för att dessa ska bilda samfälligheter som ska lösa va-frågan verkar klokt.

Men varför låter man då inte de samfälligheter som redan finns längs Bolmens östra strand sköta sina anläggningar? Var finns logiken i Sundgrens resonemang?

Om man gör det jag beskrivit ovan så har jag svårt att tro att överföringsledning från Bolmsö kommer särskilt högt upp på den listan.

Nu är det upp till oss kommuninvånare att syna våra politiker för det är snart valår.

”Linus på linjen”