Kritikerna till Ljungby kommuns planer på att bygga överföringsledningar har varit flera. Fastighetsägarna i Ljungby har ifrågasatt projektet, så väl som flera politiker. Miljöpartiets Tommy Göransson är en av kritikerna, och han presenterade hösten 2016 en alternativ lösning som han menar skulle vara billigare för Ljungby kommun. Detta ledde till att tekniska nämnden i början av sommaren gav EnviDan Purenova i uppdrag att utreda vilket av alternativen som är det bästa.

Rapporten jämför den tidigare utredningen angående en överföringsledning (gjord 2012) längs Bolmens östra strand med det förslag som Miljöpartiet kommit med om minireningsverk.

Dagarna innan midsommar var en första version av utredningen klar, men Ljungby kommun vägrade då att lämna ut den som en allmän handling. Smålänningen överklagade beslutet och fick rätt i Kammarrätten i Jönköping. Tidningen kan därför redan nu berätta vad konsulten presenterade i den första versionen av utredningen.

Problem med rening

I utredningen har konsulten jämfört överföringsledningen med en typ av minireningsverk, WSB Clean från Tranås Cementvarufabrik. De båda alternativen har vägts mot varandra i miljö- och kostnadsaspekt samt ur framtidsperspektiv.

Annons

Beskedet i den preliminära rapporten är tydligt, överföringsledningen är det bättre alternativet.

Ur miljösynpunkt ska minireningsverken från WSB Clean klara de krav som i dag ställs på reningsverket i Ljungby. Men eftersom undersökningar visat att endast hälften av alla minireningsverk lever upp till den reningsnivå som leverantören anger, ser konsulten reningen som osäker. Det som också talar emot Miljöpartiets förslag är att reningsverket i Ljungby i dag renar till en mycket högre grad än de krav som ställs, och att minireningsverken under de kalla vintermånaderna kan få problem men kvävereningen.

Större investering

Miljöpartiets förslag är att avloppshanteringen utmed Bolmens östra strand löses med nio minireningsverk i de större samhällena. Detta menar konsulten skulle innebära en investeringskostnad på 29 miljoner kronor.

Det billigaste alternativet till överföringsledningen från Bollstad till Bolmstad och vidare till Ljungby reningsverk skulle kosta 71 miljoner kronor i investering enligt konsulten. Det skulle innebära en högre kostnad inledningsvis, men driftskostnaden skulle bli avsevärt lägre och omfattar även dricksvatten.

En överföringsledning skulle också innebära en flexibilitet, och de 300 hushåll som väntas byggas i området framöver skulle kunna anslutas till överföringsledningen utan någon större investering. Minireningsverken skulle behöva bli fler eller byggas ut om antalet hushåll ökar.

Låg VA-taxa

Konsultrapporten slår också fast att även om Ljungby kommuns va-taxa har ökat med 86 procent mellan 2006 och 2016, för att täcka investeringen i överföringsledningen, så hade kommunen fortfarande 2016 den näst lägsta taxan i länet. Taxan ligger dessutom strax under genomsnittet för riket.

Konsulten sammanfattar: "En överföringsledning innebär en större ekonomisk investering i nuläget, men bidrar till en möjlig expansion av Bolmens östra strand som inte är möjlig med Miljöpartiets förslag. Med en överföringsledning har kommunen också säkrat sig mot framtida krav på avloppsrening och dricksvattenförsörjning, vilket annars kan komma att kräva ytterligare investeringar framöver".

På onsdag kommer Ljungby kommun att presentera den slutgiltiga rapporten.