Region Kronoberg har lex Maria-anmält en händelse på en vårdcentral i länet. Händelsen gäller en patient som vid upprepade tillfällen sökt vård för andningsbesvär.

EKG och lungröntgen visade avvikande fynd, men trots det fick patienten inte tillräcklig behandling utan blev allt sämre.

Efter att patienten sökt vid flera tillfällen remitterades personen till akutmottagningen där personen en kort tid senare avled.

Läkaren som var involverad i händelsen är inte längre i tjänst på enheten.

Ärendet lämnas nu till IVO, Inspektionen får vård och omsorg, för bedömning enligt lex Maria.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.