I sitt nämndinitiativ vill SD att med anledning av socialnämndens beslut den 29 november 2017 att begära en ändring av detaljplan för Herkules 2 hos miljö- och byggnämnden.

Detta för att möjliggöra uppförande av särskilt boende i kombination med trygghetslägenheter på tomten. Därför inkommer Sverigedemokraterna med ett nämndinitiativ med avsikt att återta denna begäran.

Sverigedemokraterna anser att socialnämnden först ska se över annan möjlighet till anförskaffning av fler boendeformer för äldre (både särskilt boende och trygghetsboende).

”Då vi är i mindre behov av flyktingboende föreslår Sverigedemokraterna att man borde kunna använda sig av de nu tomma lokalerna i Hammarhuset genom att flytta dit de nyanlända som nu bor på Ljungberga. Då skulle vi åter kunna använda plan fyra till serviceboende för att kunna erbjuda fler platser till de som önskar det och som har så mycket hemtjänst att det är tryggare att få komma in på ett boende”, skriver Doris Nickel, ledamot i socialnämnden, Sverigedemokraterna Ljungby.

Vidare skriver Doris Nickel att Sverigedemokraterna Ljungby yrkar att återta begäran om ändring av detaljplan Herkules 2 hos miljö- och byggnämnden. Nyanlända flyttar till Hammarhuset och plan 4 öppnas upp till ett serviceboende igen.