Med anledning av "Närmare kronobergaren" har regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) gett regiondirektören uppgiften att skapa en modern och ändamålsenlig organisation för att hälso- och sjukvården skall komma nära kronobergaren.

– För att strategin ska förverkligas behöver hälso- och sjukvårdens organisation förändras. Regiondirektören har därför fått i uppdrag att anpassa hälso- och sjukvårdens organisation för att kunna ställa om till den ”nära vården”, säger Anna Fransson (S).

Tanken är att den nya organisationen skall träda i kraft halvårsskiftet 2018.

Annons

Särskilt fokus i den nya organisationen skall läggas på samverkan mellan somatisk, psykiatrisk vård och primärvård, hur visionen "ett sjukhus - två ingångar" skall förverkligas, hur organisationen kan förbättra och underlätta olika gruppers vård, hur medarbetarna känner att deras kompetens och erfarenhet tas till vara på bästa sätt och att de administrativa resurserna används optimalt.

Ett stöd

Strategin som antogs på onsdagen skall i första hand vara ett stöd för beslutsfattare i Regionen under de närmaste tio åren, men tanken är också att den skall ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga organisationer, patient- och handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och medborgare i länet.

Tydliga uppdrag

Tanken i strategin är att under de kommande åren skall tydliga uppdrag kopplas till och definieras i handlingsplaner. Strategins aktualitet skall, för att möta en hälso- och sjukvård i förändring, prövas en gång per mandatperiod.

För att vården skall komma närmare kronobergaren har fyra punkter satts upp, nämligen att vården i Kronoberg skall vara till för alla, att den skall vara nära och samordnad, att invånarna skall kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård, samt att patientens behov skall mötas med kompetens och arbetsglädje.

I strategin nämns bland annat fler patienter kan färdigbehandlas utan att behöva vistas på sjukhus, mobila lösningar och flexibla vårdformer skall öka tillgängligheten och att nya digitala verktyg ger kronobergaren möjlighet att främja sin egen hälsa.