Argumentationen för större satsningar på bredbandsutbyggnaden lyckades bra. Det skriver Yngve Sunesson (C) i ett pressmeddelande.

Centerstämman ville vara tydligare än partistyrelsens förslag och beslutade att Centerpartiet ska arbeta för att det statliga stödet för att bygga ut fibernät på landsbygden höjs för att de nationella målen ska kunna uppnås.

Betala missar

Annons

Sven Jansson tog också upp att regeringen vill låta landsbygden betala för de missar som gjorts med olika EU-stöd. Istället för att som under alliansregeringen ha ett särskilt konto för att betala tillbaka till EU så låter den nuvarande regeringen Jordbruksverket ta av landsbygdsprogrammets medel. I år väntas det handla om över 800 miljoner. Eftersom landsbygdsprogrammet framförallt går till bredbandsutbyggnaden är det allvarligt, påpekade Sven Jansson.

Tillsammans med Britt-Louise Berntsson hade Sven Jansson en motion till partistämman om strandskyddet. Den lagändring som alliansregeringen gjorde syftade till att det skulle bli lättare att bygga nära stränderna på landsbygden, men det har blivit tvärtom. Även den särskilda strandskyddsdelegationen har föreslagit att regelverket ska ses över. Därför begärde Sven Jansson i debatten att hans motion skulle bifallas.

Mer flexibelt

Även om han fick stöd av många talare tyckte stämman att det räckte med den redovisning av vad Centern redan gjort i riksdagen för att göra strandskyddet mer flexibelt. Bland annat har riksdagsmajoriteten gett regeringen ett tillkännagivande med den innebörden, vilket Sven Jansson är nöjd med. Dessutom fördes det in formuleringar om att ge kommunerna ökat inflytande över strandskyddet i det nya program mot klyvningen av Sverige.

Sven Jansson tycker att Centerstämman med nästan 1 200 deltagare, varav 500 ombud, var mycket inspirerande. Den innebar ett bra avstamp inför den kommande valrörelsen.