Region Kronoberg har tagit fram ett förslag på en ny länstransportplan för Kronobergs län för åren 2018-2029, och Ljungby kommun har nu fått säga sitt om innehållet.

Kommunen betonar att planen som helhet är gedigen, och att fokuset på stråk, som binder ihop länets olika delar, är bra.

Men man har också en del synpunkter.

– Vi saknar sträckan Ljungby-Älmhult i prioriteringen för vägar, säger Lennart Dahlberg, statsarkitekt på Ljungby kommun.

Stråket är av stor betydelse för att knyta ihop länets delregioner, men är idag underutvecklat, menar man.

De vägar som berör Ljungby kommun i planen är i första hand E4 samt väg 25.

Annons

Vad gäller den sistnämnda säger länstransportplanen att det ska bli motorväg alternativt 2+1-väg på hela sträckan under perioden.

För E4 finns redan ett beslut om ombyggnation till motorväg förbi Ljungby.

E4 och väg 25

Ljungby kommun slår fast att dessa bägge sträckor hör till de viktigaste inom hela regionen, inte minst ur arbetspendlingssynpunkt.

Det finns även ett antal mindre vägar i kommunen med i planen.

– Det är vägar som är i behov av breddning, men åtgärderna är kostsamma, och det blir därför endast mindre investeringar under perioden, berättar statsarkitekt Lennart Dahlberg.

När det gäller kollektivtrafiken menar Ljungby kommun att det är av stor vikt att den förbättras, framför allt i områden som saknar tågtrafik. Två sträckor, som Region Kronoberg inte alls har med i planen, men som Ljungby kommun anser ska prioriteras är Värnamo-Ljungby-Markaryd samt Ljungby-Halmstad.

Klar i oktober

Vad gäller tågen är det förstås höghastighetsbanan som är mest intressant för Ljungbys del. Region Kronoberg kräver i planen att Sverigeförhandlingen pekar ut ett stationsläge i Kronoberg, men ger ingen specifik förklaring till var någonstans. Ljungby kommun skriver i sitt yttrande att man ”utgår från att regionen pekar ut att stationen placeras i Ljungby”.

Även cykellederna är med i transportplanen, och här ser Ljungby kommun mycket positivt på att sträckan Mjälen-Ljungby finns bland de som prioriteras. Kostnaden som avsätts för att bygga ut cykelleden är 10 miljoner.

Men kommunen vill därtill att Lagan-Vittaryd och Banvallsleden Ljungby-Angelstad och Ljungby-Ryssby ska finnas bland de prioriterade projekten.

Sammanlagt innehåller länstransportplanen satsningar på 768 miljoner kronor. I mitten av oktober ska slutversionen av planen vara klar.

E4