Det blev en mångordig debatt om budgeten för 2020. Tre huvudförslag för hela budgeten fanns; Kommunstyrelsens förslag (det vill säga Alliansens förslag), Socialdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Dessutom behandlades en del tilläggsförslag från övriga partier.

Men allt slutade alltså med att Alliansens budgetförslag gick igenom i sin helhet.

Beslutet innebär att det skall bli ett positivt resultat för kommunen på omkring 33,5 miljoner kronor, det vill säga att kommunen når upp till det finansiella målet av på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

I stora delar av budgeten var de tre förslagen lika, men särdrag fanns naturligtvis.

15 tjänster

Det nu antagna budgetförslaget innebär att att omkring 15 tjänster på kommunen sparas in; i huvudsak administrativ personal.

Det innebär också att det skall göras besparingar på de politiska arvodena med en miljon kronor, vilket är mindre än vad de övriga budgetförslagen tog upp.

Fritidsbanken behålls, men flyttas av besparingsskäl till biblioteket. Vid en senare omröstning om att Fritidsbanken inte skulle flyttas togs dock beslutet att flytta med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 25-24.

Landsbygdsutvecklaren behålls, medan andra samordningstjänster - till exempel integrationssamordnare - tas bort.

En tjänst på Kulturskolan försvinner. S ville i stället spara in den tjänsten på biblioteket, men så blir det inte.

Lokal 16

Teater 16 hade önskemål om att få drygt 900 000 kronor till verksamheten på Lokal 16. Det slutade med att man får 370 000 från kommunen. SD ville i sitt förslag stryka den kostnaden helt medan V föreslog 600 000 kronor och i S-förslaget angav man beloppet på 700 000 kronor.

2 miljoner plockas bort för kostnaden av elevassistenter - en sak som man var eniga om i alla tre huvudförslagen. Kommunen sparar 2,5 miljoner på fler barn per förskollärare, vilket S inte ville i sitt förslag. 800 000 plockas bort för minskad skötsel av grönytor.

Fritidsgården i Lagan läggs ned, och på det sparar kommunen in 700 000 kronor. Den besparingen fanns med i alla tre förslagen. Alla förslagen var också överens om att spara 233 000 kronor genom att lägga ned biblioteksfilialen i Ryssby, som ersätts med bokbussen.

Inget gratisbad

Gratisbad för pensonärer tas bort liksom avgiftsfria utebad. Med det sparar kommunen 435 000 kronor. S och SD ville i sina förslag inte slopa dess förmåner.

Ytterligare besparingar gjordes bland annat på kostnader för Fair trade samt organisationen Tunga fordon, där 160 000 respektive 106 000 kronor sparas.

Efter den långa diskussionen blev kommunstyrelsens förslag huvudförslag, medan S och SD-förslagen ställdes mot varandra. I första rundan röstades SD-förslaget bort, och sedan – när Kommunstyrelsens förslag ställdes mot S-förslaget - så vann det förstnämnda. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Ett flertal ändringsförslag togs upp till debatt, men i inget av fallen blev det några förändringar av Kommunstyrelsens förslag. Vänsterpartiet vill ta bort en rektorstjänst på Sunnerbogymnasiet och dra ned medel till EU-projekt, men i båda falllen röstades detta ned med röstsiffrorna 37-12.

V ville också behålla elevassistenter och öka bidrag till äldreomsorg, öka bidraget till Lokal 16 till 600 000, slopa investeringar i överföringsledningen med mera, men det blev avslag på alla.

Alternativet ville ta bort tjänsten som första vice ordförande, men det röstades ned med siffrorna 35-6 och 8 som avstod. MP villa slopa kotnaden för gång-cykelvägen, men förlorade i omröstningen med 35-14.