Det är Ekobrottsmyndigheten i Malmö som sedan en tid tillbaka granskat förehavandena hos en företagare i Älmhults kommun.

Nu är ärendet på gång att leda till åtal.

Av stämningsansökan till Växjö tingsrätt framgår att det rör sig om en enskild näringsidkare som under flera år drivit en bokföringspliktig näringsverksamhet.

Av antingen oaktasamhet eller uppsåtligen har företagaren enligt stämningsansökan åsidosatt bokföringsskyldigheten eller bokföringslagen.

Detta har bestått i att mannen underlåtit att löpande bokföra samtliga uppkomna affärshändelser.

Mellan den 1 januari 2014 ska företagaren ha underlåtit att bokföra intäkter på nästan 3,5 miljoner kronor.

Under den perioden har han också underlåtit att bokföra kostnader på 3,8 miljoner kronor.

Under det aktuella året bokfördes intäkter på 632 000 kronor och kostnader på 628 000 kronor.

Under 2015 upprepades detta mönster.

Det året har mannen underlåtit att bokföra intäkter på 3,2 miljoner kronor och kostnader på 2,4 miljoner kronor.

Dessa gärningar bedöms också som grova.

Det framgår även att mannen kan ha gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll, något som också räknas som ett grovt brott.

Det heter att företagaren genom åsidosättandet har "gett upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt, eller avgift, allvarligt försvåras".

Även detta brott bedöms som grovt.

Det yrkas också på att tingsrätten ska meddela mannen näringsförbud. Mannen erkänner bokföringsbrott av normalgraden, men förnekar försvårandet av skattekontroll.