Allt fler politiker ifrågasätter strandskyddet i sin nuvarande form och en av överenskommelserna i januariavtalet är att strandskyddet ska göras om och ”differentieras”. Vi känner oss djupt oroade över riskerna med detta. Strandskyddet är till för att skydda strändernas liv och ge många människor möjlighet att få tillgång till och njuta av strandområden. För Naturskyddsföreningen är strandskyddet en lag som garanterar några av de viktigaste delarna av allemansrätten. Den är en förutsättning för att värna strandens och vattnets liv - och människors liv vid och i vatten.

Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, i vissa fall 300 meter. Där är det inte tillåtet att bygga nytt eller förändra byggnader eller anläggningar som hindrar allmänheten att få tillgång till stranden. Det är heller inte tillåtet att förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i strandområdet.

I klimatförändringens tid har strändernas buffrande förmåga fått en allt viktigare betydelse. Bebyggda, asfalterade eller på annat sätt hårdgjorda ytor kan inte suga upp regnvatten från skyfall eller ta emot höga vågor från stormar. Även i glest bebyggda områden har strändernas växtlighet stor betydelse för att ta upp och binda ämnen som urlakas när skog kalhuggs, åkrar och odlingar gödslas eller när marken genomströmmas av andra utsläpp.

Stränder är buffertzoner med dubbel verkan. De skyddar livet på land – och livet i vatten. Där möts och samspelar land- och vattenlevande växter och djur.

Rymden över en vattenyta, ljudet av vågor eller porlande vatten, sol och månljus som speglas i ytan höjer vår livskvalitet. Med en eld på stranden möts alla elementen – eld, jord, luft och vatten. Det är magiskt, men allt för få förunnat att få uppleva.

Hjälp oss att slåss för ett bevarat starkt strandskydd. Det finns redan möjlighet att ge dispens och tillåta förändringar när de verkligen behövs. Sedan lagen ändrades 2009 har redan antalet dispenser ökat kraftigt. Krafttag måste till för att minska problemen med felaktiga strandskyddsbeslut i kommunerna. Det krävs kompetens, såväl juridisk som i sakfrågor varför länsstyrelserna också framöver behöver ges en stark och övervakande roll, särskilt om det lokala inflytandet ökar.

Januariöverenskommelsens punkt om att strandskyddet ska ses över innebär en betydande risk för att områden med höga natur- och friluftsvärden bebyggs och att allmänhetens tillgång till attraktiva områden begränsas ytterligare. Det är därför mycket viktigt att bevaka utvecklingen och försvara ett starkare strandskydd i områden med höga natur- och friluftsvärden och i områden med högt exploateringstryck.

Det är många saker som styr människors boende, som tillgång till service, sjukvård och jobb. Enstaka, exklusiva strandtomter är undantag som inte bekräftar några regler. Alla som flyttar till områden med hav och sjöar uppskattar tillgång till stränder, även utan strandtomt eller brygga.

Värna strandskyddet och stärk det för känsliga områden, för lekande fiskar, grodyngel, sländor, sjungande sjöfåglar och törstiga älgar, badsugna ungar, paddlare, strövare – för klimatets skull och lyckan att få svalka sommarvarma tår i vattenbrynet.

Naturskyddsföreningen Sunnerbo