Beträffande spillvatten skriver man att förnyelsetakten är väldigt låg och med den hastigheten förnyelsen sker idag kommer det att ta flera hundra år att byta ut spillvattenledningarna i kommunen. Citat ”förnyelsetakten måste öka”.

Beträffande dagvattensystemet skriver man att de äldre delarna av dagvattensystemet inte är dimensionerat enligt nu gällande regler. Det finns därför behov av att bygga fördröjningsmagasin i det befintliga dagvattennätet. Det saknas även separata dagvattensystem i några samhällen i kommunen. Citat ” förnyelsetakten på dagvattennätet är väldigt låg, förnyelsetakten måste öka”.

Man skriver om överföringsledningar att man har driftproblem med dessa, luktproblem, igenslamning och frätskador, detta på grund av långa uppehållstider. Ledningarna måste rensas tre till fem gånger per år. Det finns behov av att byta ut vissa sträckor på grund av sprickor i ledningarna, dessutom måste samtliga ventiler bytas på befintliga överföringsledningar. Man måste renovera eller bygga nya avluftningshus med brunnar och kompostfilter. Överföringsledningar är inte underhållsfria!

Om vattenskyddsföreskrifter skriver man att dessa i vissa fall är gamla och otidsenliga och är i behov av översyn och uppdateringar.

Angående råvatten skriver man att den volym som nu förbrukas kan inte ökas nämnvärt. Det är därför viktigt att nya råvattentäkter inrättas.

Beträffande dricksvattenledningarna i kommunen skriver man att förnyelsetakten är väldigt låg och med den takten som sker nu kommer det att ta 500 år att byta ut dricksvattenledningarna. Dessutom behöver man bygga ut dricksvattennätet med nya ledningar för att möjliggöra rundmatning av vatten för att minska risken för stillastående vatten i ledningarna.

Vad har då hänt de senaste fem åren sedan VA-översikten godkändes?

Beträffande förnyelsetakten av ledningsnätet ansåg utredarna att 16 miljoner kronor skulle satsas årligen för att inte ytterligare försämra ledningsnätet. Verkligheten är att det till och med 2017 investerats 4,7 miljoner kronor per år och budgeten för de kommande åren (till och med 2023) är 6 miljoner kronor per år. Det betyder att man under 2013–2023 försämrat ledningsnätet på grund av bristande underhåll med 119,5 miljoner kronor. K-G Sundgren och övriga allianspartier ivrigt påhejade av S-politikerna i tekniska nämnden vill inte redovisa hur många meter ledning som har förnyats de senaste fem åren. Man påstår att det skulle vara ett alltför omfattande jobb, men verkligheten är troligen att det är pinsamt att redovisa hur lite som utförts. Man har dock redovisat att under 2017 förnyades 213 meter till en kostnad av 8,33 miljoner kronor, det vill säga drygt 39 000 kr/meter, en helt orimligt hög förnyelsekostnad!

Någon plan för det fortsatta arbetet med ledningsförnyelse finns inte utan VA-avdelningen säger att man följer planen för asfaltering av gatorna. I min värld så finns inget samband mellan VA-ledningarnas renoveringsbehov och behovet av ny asfalt. Däremot krävs samordning av arbetena.

Några dagvattenmagasin för att förhindra översvämningar eller nya ledningar för rundmatning av dricksvatten för att förbättra vattenkvaliteten har inte utförts. Man har inte heller upprättat och antagit några nya skyddsföreskrifter för att skydda kommunens befintliga vattentäkter. De flesta av åtgärderna som skulle utföras på de befintliga överföringsledningarna är inte utförda.

Beträffande råvattensituationen är inget förändrat sedan VA-översikten godkändes för fem år sedan.

På senaste fullmäktigemötet fick K-G Sundgren frågan när den nya vattentäkten i Åby kan vara i drift. Sundgren svarade att det kan ta något år. Men jag konstaterar att det inte finns några pengar redovisade för detta i budgeten före 2023.

Att inte underhålla sina anläggningar enligt ovan är förödande sett i ett längre perspektiv. Beslutet att i det läget satsa 183 miljoner kronor på nya överföringsledningar utan någon som helst behovsanalys eller konsekvensutredning är ansvarslöst och kommer att bli en dyr affär för Va-kollektivet framöver.

När tjänstemännen inte gör det man ska, är det politikernas ansvar att kräva att så sker. Om även det brister så blir det så här!

Därför är det viktigt att ta ställning i valet om en månad, vilket parti och person som ska få din röst.

”En i kollektivet”