Projektet att bredda E4 mellan Ljungby och Toftanäs är uppdelat i två vägplaner, en södra och en norra och beslutet berör den norra delen, Lagan–Toftaholm.

Den arkeologiska förundersökningen 2016 urskilde tre fornlämningar. Det är boplatslämningar daterade till främst till en del av stenåldern men även yngre bronsålder och äldre järnålder.

Länsstyrelsen bifaller ansökan om borttagande av fornlämningar då "de medför ett hinder som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse".

Förundersökningen visar dock att fornlämningarna har en sådan kunskapspotential att länsstyrelsen villkorar vägarbetet genom att det måste föregås av en arkeologisk undersökning.

Kostnaden för den arkeologiska undersökningen har beräknats till drygt 2,2 miljoner exklusive moms.