Bakgrunden är att Ljungby kommunfullmäktiges majoritet, Moderater och Centerpartister tillsammans med Socialdemokraterna beslutat, om att en överföringsledning för avlopp ska byggas från småorterna in till kommunens centrala avloppsreningsverk. Miljöpartisten Tommy Göransson har däremot föreslagit att mindre orter förses med en egen avloppsreningsanläggning. Minde anläggningar skulle vara billigare än att bygga överförningsledning från varje ort till Ljungby. Kostnaden för en central ledning är cirka 250 miljoner kronor. Om man i stället bygger mindre anläggningar på varje småort minskas kostnaden, enligt Tommy Göransson.

En oberoende utredning som ska undersöka vilket alternativ som skulle vara bäst, har tillsatts. Dess resultat skulle ha presenterats i torsdags i förra veckan, men utredningen är försenad och kommer inte förrän den 31 augusti. I beslutet i fullmäktige finns också ett förbehåll som innebär att om utredningen kommer fram till att det blir bättre och billigare med små reningsverk kan beslutet ändras.

– Vi har begärt att få se utredningen, säger Björn Gullander och Kjell Jormfeldt, men vi har fått svaret att utredningen inte är klar, och att vi därför inte kan få se den. Den är hemlig. Samtidigt vet vi att både fastighetsägare och sommarstugeföreningar som berörs, har fått ta del av utredningen. Även partierna som röstat för överföringsledningen har sett den.

– Vi anser att kommunen mörkar resultatet av den oberoende utvärdering som skulle jämföra minireningsverk med överföringsledning avseende kostnader och miljönytta, säger Kjell Jormfeldt och citerar därmed en insändare han skrivit i ärendet. Det kan bara betyda en sak: att utvärderingen inte kommit fram till den slutsats som kommunledningen förväntat sig.

– Att hålla utredningen hemlig är ett brott mot den kommunala demokratin, säger Björn Gullander.

– Vi tycker vi borde få stöd av kommunen för att vi förespråkar det billigare alternativet med lokala reningsverk i stället för ledningar till det centrala reningsverket, säger Björn Gullander.

Kommunalrådet Carina Bengtsson anser inte att kommunen mörkar utredningen:

– Utredningen innehåller en del felaktigheter som måste rättas till. Orsaken till att fastighetsägare och sommarstugeföreningar har fått se den, är att vi lovat dem det. De enda politiker som fått se den är kommunstyrelsens presidium och tekniska nämndens presidium plus berörda tjänstemän. Vi vill inte presentera en utredning som inte är klar.