Miljö- och byggnämnden har beslutat att skicka ut detaljplaner på samråd. Skälet till detta är att gång-, cykel- och mopedväg ska byggas mellan Ljungby och Tannåker samt vatten- och avloppsledningar ska byggas mellan Ljungby och Bollstad. Med anledning av detta behöver en del av gällande detaljplaner dels upphävas och dels ändras.

Avsikten är att upphäva detaljplanen för väg 555. Marken på västra sidan av väg 555 där cykelvägen och överföringsledningen kommer att anläggas, föreslås bli allmän platsmark för cykelvägen.

Området norr om korsningen till Bolmstad hamn består av ek och bok, skriver kommunen. Cykelvägen vill man placera närmast väg 555 så att så många träd som möjligt sparas.