I svaret på interpellationen svarar K-G Sundgren att anläggningen i Bollsta har tillstånd från länsstyrelsen. I tidningsartikeln påstår K-G Sundgren nu att beslutet är fattat med länsstyrelsen som grund. På fullmäktigemötet säger K-G Sundgren att det var med länsstyrelsens överinseende.

Fakta är att länsstyrelsen inte har beslutat om något tillstånd för verksamheten. Däremot har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning 1992-10-15 tagit ett beslut enligt 39§ Miljöskyddslagen och meddelat råd för anläggningen.

I svaret på interpellationen svarar K-G Sundgren att kontinuerliga prover tas med godkända värden. I tidningsartikeln säger K-G Sundgren nu att kommunen rättar sig efter de gränsvärden och villkor som Naturvårdsverket anger.

Fakta är att det inte finns några gränsvärden för utsläppen angivna i beslutet från 1992-10-15 så därför kan man inte säga att proverna har godkända värden. Däremot visar kommunens redovisade utsläppsvärden 13 gånger högre värden för kväve och 7 gånger högre värden för fosfor än det som är naturligt förekommande i sjön. Detta strider mot EU:s ramdirektiv och vatten-förvaltningsförordningen där det tydligt framgår att kommunen ska verka för att kvaliteten på vattenförekomster inte försämras.

På Krister Salomonsson fråga om vilken myndighet som är tillsynsmyndighet svarade K-G Sundgren att det är Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta är att det är Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning är tillsynsmyndighet. Vidare frågade Krister Salomonsson K-G Sundgren ”om han medvetet förde oss alla bakom ljuset eller om han inte hade kunskap i ämnet”. K-G Sundgren svarade att han inte medvetet velat föra någon bakom ljuset. Då blir ju svaret på frågan att han inte har kunskap i ämnet.

På kommunfullmäktigemötet avslutade K-G Sundgren med att säga att han anser detta vara lite grann av petitesser. Vi delar absolut inte denna uppfattning utan tycker istället att det är väldigt viktigt att man som ansvarig nämndordförande vet eller tar reda på vem som är tillståndsmyndighet och vad tillståndet föreskriver. Dessutom är det rimligt att man känner till vilken som är tillsynsmyndighet när man som ansvarig och ordförande i tekniska nämnden svarar allmänheten.

Kenneth Pettersson och Mats Höstbo

Relaterat till artikeln