Perspektiv

Med detta besked blir undertecknad än mer besviken, ska ÖL betala en cykelväg? Det vill säga, ska vi få en billig cykelväg och en dyr ÖL? Eller tvärtom? En cykelväg till Mjälen eller Tannåker måste givetvis bedömas separat och inte blandas ihop med ÖL.

Undertecknade skickade ett antal frågor till kommunstyrelsen som efter ett par påminnelse till viss del har besvarats, fortfarande är flera frågor obesvarade eller ofullständigt besvarade vilket tolkas som att det inte finns några svar på dessa frågor. Nedanstående summering kan göras baserat på dessa svar.

Projektering av ÖL Bollsta – Ljungby pågår för fullt, detta utan någon uppdragsbeskrivning och budget till de konsulter som arbetar med projekteringen. Kommunen har inte heller några krav på vilka underlag en projektering ska leverera som ska understödja beslut om eventuell fortsättning. Någon tidsplan finns inte heller. Vi har inte fått något svar på vem som beslutat om start av projekteringen. Med så bristfällig styrning av en projektering som ska leda fram till underlag för upphandling av en investering på cirka 115 miljoner kronor (enligt artikel i Sml) är skrämmande och risken för felaktiga beslut och brister i upphandlingen är mycket hög.

Projekteringen av ÖL har startat utan att det finns någon samlad bild av vilka problem som ÖL ska lösa, det vill säga Ljungby kommun beslutar om lösning före det att man enats om vilka problem lösningen ska lösa! I de svar vi fått så finns det ingen aktuell sammanställning över vilka enskilda avlopp som har problem eller saknar godkännande. VA-planen är idag minst fem år gammal (det är drygt fyra år sedan den antogs) och är beklagligt nog inte uppdaterad sedan dess. Något svar på om kommunens anläggningar i Sjöhagen, Mjälen och Bollsta har några problem har vi inte fått, däremot så har en interpellation angående Bollsta besvarats av KG Sundgren som menar att den uppfyller alla gällande krav och behöver således inte åtgärdas.

När det gäller de fyra privata anläggningarna i Hölminge och Finnatorpet så har dessa inte heller några problem enligt tillsynsmyndigheten.

Det har konstaterats att utmed den tänkta sträckan finns ett okänt antal enskilda avlopp som inte uppfyller dagens krav på avlopp. Om dessa fastigheter är bebodda, eller hur mycket de används och vilka problem dessa har och hur det kan lösas är oklart. I övrigt finns det inga problem. För att lösa dessa problem så är tanken att VA-kollektivet ska investera i en ÖL för cirka 115 miljoner kronor.

Beslut om nytt verksamhetsområde avseende ÖL Bollsta – Ljungby kommer att tas utan bedömning av vilka ekonomiska konsekvenser detta beslut får. Klart är att särtaxa inte kommer att tillämpas, hur nu det är beslutat (?), utan särtaxa blir det VA-kollektivet som får står för alla kostnader som inte kan finansieras via anslutningsavgifter.

Sammanfattningsvis så kan arbetet med ÖL summeras i att projektering pågår för fullt utan något direktiv, utan någon tydlighet vad projekteringen ska leverera, utan någon idé om hur projektet ska finansieras och värst av allt är att arbete med att projektera en lösning utan någon beskrivning om vilket problem lösningen ska lösa!

Till sist så har regeringen tillsatt en utredning som ska leverera sitt utlåtande den 30:e maj som med stor sannolikhet kommer att resultera i en ny lag som väsentligt kommer att påverkar kommunens ansvar relaterat till §6 i Lagen och allmänna vattentjänster. Utredare Anders Grönvall har den 20 februari i år rapporterat följande summering om vad som kan förväntas:

”Vi vill skriva om paragraf 6 i Lagen och allmänna vattentjänster. Förslaget innebär att det kan skapas en ökad flexibilitet och att kommuner inte ska behöva dra fram vatten och avlopp till en ny eller befintlig bebyggelse om det finns enskilda/privata lösningar som har ett motsvarande skydd för hälsa och miljö. Vi hoppas att denna lösning ska göra att man kan undvika en del konflikter på t.ex. landsbygden. Men också en möjlighet för mer kostnadseffektiva lösningar för alla parter.

Vi kommer också lägga förslag för bättre avloppsrådgivning och kanske också en statlig rådgivning som kan avlasta kommunerna. Vi vill se mer lokala kretsloppsanpassade lösningar.

I slutet av maj kommer utredningens betänkande att lämnas över till miljöministern.”

Kenneth Pettersson & Mats Höstbo

Relaterat till artikeln