Ingen av inriktningarna är mindre viktig än den andra, men ändå prioriteras den ekonomiska utvecklingen framför de andra. Tyvärr är det den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen som har företräde i de flesta fall.

Ett stort och intressant undantag är försvaret av Sveriges suveränitet. Utifrån ett samhällsperspektiv är det mycket kostsamt men ack så nödvändig utgift. En utgift som vi alla hoppas att vi aldrig skall få utnyttja. Alla partier i riksdagen är för ett försvar och anser att det är en mycket viktig försiktighetsåtgärd att ha ett tillräcklig stort försvar. Men, risken för att Sveriges försvar skall komma att användas anses inte vara stor.

Jämför vi agerande i försvarsfrågan med hur Sverige, med dess län och kommuner, agerar när det gäller klimatfrågan blir det tyvärr sämre med engagemang. Sannolikheten att samhället kommer att drabbas av kostnader till följd av de klimatförändringar som vi skapat genom vårt beteende är mycket stor, förändringarna är faktiskt redan här. Fler och kraftigare regn, högre sommartemperatur, tidigare vår och senare höst, fler stormar, ja listan på klimatrelaterad förändringar kan förlängas betydligt. Att inte förbereda sig tillräckligt kommer att bli ofantligt dyrt för samhället. Det är samhället, det vill säga du, som kommer att få betala skadorna som klimatförändringarna ger oss.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill att samhällsplanering aktivt skall ha sikte på att minska klimatpåverkan men, och det är viktigt, även förbereda kommunen och det omkringliggande samhället för de kommande stormarna, de kraftiga regnen och den förödande torkan.

Den förhöjda risken för sjukdomar på lantbrukarens grödor har kommunen svårt att agera mot. Samhället har ändå en skyldighet att planera för att skydda grundvattnet mot den ökade besprutningen av vår mat som följer på större angrepp av svampsjukdomar och insekter vilka följer i det varmare klimatets fotspår. Utöver de uppräknade har vi även skyldighet att skydda vår unika flora och fauna mot den stress som det förändrade klimatet medför.

Det finns många vägar in till ett klimatsmartare samhälle men för att börja krävs medvetenhet och konkreta åtgärder. Några konkreta åtgärder är;

– minska bilåkande i de kommunala förvaltningarna genom att använda utbyggd IT-teknik för möten. Enkelt och borde redan vara genomfört. Det vill säga böra använda videokonferenser för möten.

– bygg mer i kommunens satelitsamhällen, Timmersdala, Stöpen, Värsås etc. vilket ger ett ökat underlag för kollektivtrafiken och det kommer att ge oss landsbygdsbor möjlighet att pendla kollektivt. Enkelt och borde redan vara genomfört.

– ta hand om de vattendrag som genomkorsar kommunen för att minska risken för översvämningar i Vänerns vattenavrinningsområde. Svårt och kräver mer långsiktig planering men borde vara på gång

– se till att Stadskvarns avloppsreningsverk har kapacitet för att undvika utsläpp av orenat avloppsvatten till Ösan. Skamligt att det överhuvudtaget förekommer.

Peter Sögaard för Miljöpartiet de gröna i Skövde