Genom ett medborgarförslag fick Ljungby kommun in synpunkten att 80-skyltarna bör flyttas längre från Ljungby på väg 124. Medborgaren förslog att det skulle vara 50 kilometer i timmen i hastighetsgräns på Liatorpsvägen förbi HJälmaryd, och att 80-skylten med det skulle flyttas cirka 800 meter österut på vägen.

Detta eftersom det är så mycket tung trafik på den aktuella vägen och att området är att anse som tätbebyggt, enligt förslagsskrivaren, även om det ligger utanför 50-skyltarna.

Men för att kommunen ska kunna ändra hastigheten måste den har Trafikverket med sig, och där fick frågan inget gehör. Tekniska nämnden har därför beslutat att avslå medborgarförslaget, men råder förslagsskrivaren att återigen ta upp frågan med myndigheten när ansvaret för vägen inom kort övergår till Trafikverket.