Svar till Anne Karlssons insändare den 19 juli.

Sanningen är att ni Socialdemokrater i Socialnämnden var med om att fatta beslutet att Socialnämnden skulle dra sig ur verksamheten Åter i bruk. Varken ni eller något annat parti yrkade något annat eller reserverade er mot beslutet.

Detta beslut gav klartecken till förvaltningen att börja nedmontering av verksamheten.

I ert budgetförslag för 2020 hade ni med kostnaden för Åter i bruk. Ert budgetförslag var underfinansierat och överskottsmålet på 2 % var inte uppnått därmed fanns inga pengar avsatta för Åter i bruk utan ni Socialdemokrater måste låna pengar för att finansiera delar av kommunens kostnader. När sedan Alliansens budget klubbades igenom utan Sverigedemokraternas röster reserverade ni er mot deras budget.

Du skriver att ni med full kraft kommer att verka för att Åter i bruk ska vara kvar i kommunal regi. Då hoppas jag att ni kommer att stödja mitt förslag som jag kommer att lägga på nästa Socialnämndens arbetsutskottsmöte den 7 augusti där jag kommer att föreslå att vi ska ta ett nytt beslut gällande verksamheten på Åter i bruk och dessutom vidareutveckla dess verksamhet. Så nu får vi alla lägga prestigen åt sidan och jobba för att få upp frågan på bordet igen och förhoppningsvis fatta ett klokare beslut än det förra.

Svar till Greger Larssons artikel den 22 juli

Jag försöker inte skylla ifrån mig eller skylla på tjänstemännen. Jag har dock fått till mig siffror från två håll. Det ena från tjänstemännen vilket visade ett minusresultat. Det andra från verksamheten som visade ett plusresultat. Jag var med om att ta beslutet i Socialnämnden om att vi skulle dra oss ur verksamheten på siffrorna från tjänstemännen. Därefter fick jag till mig siffror från verksamheten vilket inte var likvärdiga med det första förslaget. Jag ser det som mitt ansvar som politiker att då se över vårt beslut i Socialnämnden. Angående butiken Lite av varje får de sina intäkter från sålda varor från Återbruket.

Doris Nickel för Sverigedemokraterna

ledamot i Socialnämnden

Relaterat till artikeln