På Utbildningsnämndens junisammanträde informerades det om att en ny kvinnlig rektor för KCM, gymnasieskolan i Markaryd, anställts. Det var elva sökande varav en kvinna. Vi reagerade blixtsnabbt och ställde frågan om det inte inför alla nyanställningar behovsinventeras i perspektivet manligt och kvinnligt. Resultatet av den här anställningen innebär två manliga rektorer och åtta kvinnliga i kommunens skolor.

Vi skriver 2019 och vi trodde att vi hade kommit längre med jämställdhetsarbetet i Markaryds kommun. Det känns som hen har bitit huvudet av skammen. Det förvaltningen gör sänder signaler ner till gräsrötterna. Jämställdhet har hög prioritet i skollagen. Jämställdhet mellan könen ska främjas. SFS 2010-800 Jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet ifrån. Läroplanen LGR 11 kap. 1 Skolans värdegrund: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster”.

Vi ser den här tillsättningen som en dolkstöt mot värdegrundsarbetet. Vi har inga som helst synpunkter på kvalifikationerna hos de sökande. Naturligtvis ska tillsättningen ske efter högst kompetens oavsett kön. Men det fanns elva sökande.

Tilläggas kan att en konsult ska anställas för att stötta rektorn under den första tiden. (En kvinna även där).

Behovet av manliga förebilder är större idag än någonsin. På grund av det stora antalet flyktingar i Markaryds kommun är behovet av män stort i utbildningssektorn. Många kvinnliga lärare vittnar om bristande respekt och den attityden är importerad. Båda könen behövs.

Vi hoppas att förvaltningarna (personal och utbildning) drar lärdom av rekryteringen och har en bättre planering nästa gång.

Sist men inte minst – drömmen om en statlig skola.

Lars-Peter Olsson (SD)

Marianne Blomqvist (SD)

Stefan Nilsson (SD)

Ronny Fager (SD)

samtliga aktiva i utbildnings- och kulturnämnden

Svar direkt:

Samtliga rekryteringar som genomförs i Markaryds kommun sker med hänsyn till gällande arbetsrättslig lagstiftning. Detta innebär att även diskrimineringslagstiftningen och skollagen beaktas. Vårt uppdrag är att vid samtliga rekryteringar, finna den av de sökande som är mest lämpad för den aktuella tjänsten oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lars-Ola Olsson,

Utbildningschef

Göran Elgmark,

Personalchef