Tekniska nämnden har tidigare tagit beslut om att fastigheten Sickinge 2:3, där den kommunala ridanläggningen är belägen, ska anslutas till de kommunala vatten- och avloppssystemen.

I dag finns fyra dricksvattenbrunnar och fyra avloppsinfiltrationer på fastigheten.

Då ridklubben har mellan 350 och 400 medlemmar, och anläggningen vid tävlingar kan locka upp mot 1 400 besökare, klarar brunnarna inte av att leverera tillräcklig med vatten.

Inte heller avloppssituationen är fungerande, då två av avloppsinfiltrationerna är utdömda.

Tekniska nämnden har hos kommunfullmäktige begärt tilläggsmedel motsvarande 4 miljoner till fastighetsförvaltningen och 2 miljoner till VA-avdelningen.

På tisdagen var ärendet uppe på kommunstyrelsen, som alltså biföll förslaget. Reserverade sig gjorde (SD).