I slutet av förra året hölls ett sådant möte på Toftaholm och nu har kommunalrådet Anne Karlsson författat en interpellation till Gunnarsson om ledning och styrning av kommunen.

I början av 2017 skedde ett liknande möte och det hade då handlat om uppdatering av olika projekt, om extra resurser behöver tillskjutas samt diskussion om kommunens mål och värdegrund.

Det framkom också, enligt Karlsson, från svaret att det är helt naturligt att resa iväg och diskutera detta. Med anledning av detta och mötet på Toftaholm ställer hon nu följande frågor:

Var fler partier inom ert styre representerade än M?

På vilket sätt gör politikens närvaro skillnad vid dessa möten?

Finns det någon rollfördelning mellan dig och kommundirektören (Jonas Jönsson), som är den tjänsteman som skall förmedla både värdegrund, vision och fattade beslut vidare i organisationen?

Om inte – tycker du att det finns anledning att fundera över politikers och chefers, innefattande kommundirektörens, olika roller i organisationen?

Är ledning och styrning från politikers håll så undermåliga och otydliga att kommundirektörens träffar med förvaltningscheferna kräver politikers närvaro?