Redan 2010 fick rektorn på förskolan kännedom om att det fanns problem med lukt, och kontaktade då fastighetsavdelningen.

2011 genomfördes en enkät, som mycket riktigt visade att det förekom dålig lukt, dock utan att någon påverkats negativt av det.

Flera undersökningar genomfördes. Bland annat konsulterades en läkare och en specialist i yrkes- och miljömedicin, som tyckte att det fanns anledning att fortsätta utreda.

Föräldern Jerker Andersson var en av de som märkte att hans barns kläder luktade då de vistats på förskolan. Han blev den som drev på om en sanering, och en sådan genomfördes också hösten 2013.

Efter flera åtgärder gick en ny enkät ut till föräldrar hösten 2014, vilken visade övervägande positiva resultat.

I januari året därpå beslutades därför att inga ytterligare åtgärder skulle göras.

Beslutet överklagades dock av Jerker, som bland annat konstaterade att det fanns fuktskadat material som inte bytts ut och att det fortfarande luktade i delar av lokalerna.

Flera andra föräldrar menade att deras barn haft hosta och astmaliknande symptom.

Länsstyrelsen gick på föräldrarnas linje och upphävde miljö- och byggnämndens beslut. Ärendet öppnades därmed igen.

Nya mätningar visade på ”omfattande skador, brister och problem” i byggnadens konstruktioner, vilket gjorde att diskussionerna allt mer handlade om huruvida man borde riva byggnaden helt.

På onsdagen tog så miljö- och byggnämnden det slutgiltiga beslutet.

– Det är ingen hälsorisk att vistas på förskolan i dagsläget, men vi kan inte garantera hur det blir framåt. Vi har inte lyckats lösa alla problem, och finner att rivning är den lämpligaste lösningen, säger Kent Danielsson (C), ordförande i nämnden.

Tekniska förvaltningen får nu uppdraget att göra en åtgärdsplan, och senast 2020 ska en ny byggnad stå färdig.

Fram till dess kommer kommunen bevaka inomhusmiljön på förskolan genom årliga enkäter samt fastighets- och skyddsronder två gånger per år.

En ny detaljplan för området ska tas fram parallellt, så att den är färdig och klar då det är dags.