Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen! Ljungby förtjänar och behöver ett nytt ledarskap.

Alla anställda inom Ljungby kommuns organisation har olika roller. Politiker har sin förtroendemannaroll, chefer har sitt arbetsområde. Andra yrkeskategorier såsom exempelvis lärare och undersköterskor har sina roller och sin profession. Alla har sin profession och de som skall ta del av kommunens tjänster och service, medborgaren, måste stå i allas fokus i alla lägen. Möjligheter måste ges att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt.

På senare tid tycker vi oss skönja att det inte är så i vår kommun. Vi politiker måste bli bättre på ledning och styrning. Vi måste lita på de professioner som anställts för att just deras kompetenser skall användas på bästa sätt. Vi måste se helheten och framförallt ha tillit till anställda. Med detaljstyrning blir handlingsutrymmet för tjänstemännen begränsat. Det är enligt vårt förmenande dags att lämna New public management som har varit ledande- där allt skall styras till detaljnivå, till att gå vidare till att bygga relationer och utveckling som bygger på tillit. Varje anställd i organisationen skall ges det ansvar som de är anställda för. Vi måste bli bättra på att fråga tjänstemän och arbetslag- hur skall nya idéer i verksamheten utvecklas? Anställda vet som regel både hur man bäst utvecklar verksamheten och hur man sparar pengar - oavsett nivå. Personal i Ljungby kommun är utbildad och vi sätter hög tilltro till deras kompetens på alla nivåer. Detta synsätt kräver att det finns en tillit och bra relationer, alltifrån från politiker till förvaltningschef och utförare. Vi välkomnar den av regeringen tillsatta tillitsdelegationens slutbetänkande. Flera kommuner och även SKL uppmärksammar denna metod. Nu hoppas vi att även styret i Ljungby vill arbeta efter detta synsätt.

Arbetsgruppen för utveckling/Socialdemokraterna Ljungby kommun