"Vi ser det som mycket anmärkningsvärt att miljö- och byggnadsnämnden beviljar en enskild fastighetsägare tillstånd att få installera bergvärme inom Östergatan vattenskyddsområde".

Det skriver Föreningen Östergatans Vattenverk u.p.a. i Markaryd till Länsstyrelsen i Kronoberg.

Östergatans Vatten ser "hela tiden" en risk att få vattenskällan förorenad. Riskfaktorn behöver inte ökas med ytterligare en bergvärmeanläggning, anser föreningen i en överklagan till länsstyrelsen och tillägger att ett allmänt intresse måste gå före ett enskilt intresse.

Det påpekas att det idag går att installera en effektiv värmepump utan att behöva borra. Detta då den senaste tekniken gör det möjligt att få ekonomi i värmepumpar som endast använder uteluft.

Östergatans Vatten begär att länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut och att den avslår fastighetsägarens ansökan.

Vara försiktig

Den 16 oktober, i år, beslöt miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun att säga ja till fastighetsägarens ansökan om att installera bergvärme inom Östergatans vattenskyddsområde. Detta med stöd av miljöbalken och skyddsföreskrifterna för Östergatans vattenverks grundvattentäkt.

Men dessutom ska fastighetsägaren, enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut, vidta ett antal försiktighetsmått, i samband med installationen av bergvärmen.

Nu ska alltså Länsstyrelsen i Växjö fatta ett beslut i ärendet.