Pengar finns att tjäna för Ljungby kommuns invånare nämligen 130 miljoner eller mer. Vad kan pengarna användas till istället? Se nedan!

Sveriges kommuner har funnit att kostnaderna för vatten och avlopp utanför tätorterna blir alldeles för stora. Den statliga utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" SOU 2018:34 föreslår därför lagändringar som upphäver kommunernas skyldighet att stå för dessa. Istället ska kommunerna verka för mindre enheter och underlätta för enskilda och gemensamma lösningar för abonnenter utanför stadskärnorna som t.ex. minireningsverk.

Här går Ljungbys politiker mot strömmen och hävdar att en överföringsledning från Bollstad till Ljungby är absolut nödvändig. Sedan 20 år tillbaka har alla fastighetsägare mellan Tannåker och Ljungby varit tvungna att anlägga nya avloppssystem. Därför sker ingen nedsmutsning av Bolmens vatten utom vid Bollstad där kommunens avloppsrening inte är tillräcklig enligt artiklar i Smålänningen. Förslaget blir att bygga ett minireningsverk där eller hitta enskilda lösningar till en kostnad av mellan två och tre miljoner kronor sammanlagt. Eftersom Tannåker är omgivet av sjön Bolmens vatten föreslås att man renar och använder det i stället för att leda vatten två mil från Ljungby. Dessutom är det redan vattenbrist i Ljungby sommartid.

De flesta stöttar nog kommunens vision om att vi ska växa och bli 35 000 invånare. För det krävs planering i form av industritomter, villatomter, tomter för flerfamiljshus, skolor, dagis, seniorboende med mera. Samtidigt måste man fråga sig varifrån alla ska komma. På 1970-talet hade var och varannan kommun planer på att växa och få större skatteunderlag. Någon räknade dock ut att om varje kommun skulle växa lika mycket som de planerade och hade som vision krävdes det en befolkning i Sverige på 80 miljoner!

Det är attraktivt att bo vid Bolmens östra strand där kommunpolitikerna förväntar sig att många ska slå sig ned. Samtidigt går trenden mot att människor bosätter sig i tätorter och i regionhuvudstäder. För närvarande finns 50 tomter lediga längs Bolmens östra strand, och dessa tomter har redan godkänd vatten- och avloppsförsörjning. Det tyder inte på att läget är akut för att ordna vatten- och avloppsfrågan.

Vad ska man då använda de 130 miljoner till som man sparar på att avstå från överföringsledningen Bollstad-Ljungby och samtidigt slipper kraftigt höjda va-avgifter under lång tid?

Förutom ständiga hål att stoppa i såsom skola och barnomsorg, äldrevård och socialvård är förslaget att satsa på att Ljungby blir första kommun som uppnår klimatmålet. Alla kommunala byggnader kan ha solceller på taken, parkeringsplatser kan ha individuella tak som vid busstorget med solceller på. Det innebär dessutom automatiskt regnskydd. Alla skulle kunna tanka sina elbilar här.

Man kunde satsa pengar på reningsverket i staden som skulle möjliggöra att rena allt dagvatten som nu rinner ut orenat i havet. Många ämnen som förstör havet såsom fosfor, kväve, medicinrester med mera skulle kunna renas. Så sker inte nu, vilket har framgått vid studiebesök vid reningsverket.

Man kan använda pengar till att göra staden vackrare, vilket liksom klimatsatsningar kan locka människor hit. Växjö universitet har profilerat sig som "trä- och skoguniversitet". Försök har gjorts att bygga 4-5-våningshus av enbart trä. Ljungby skulle kunna bli den vackra moderna trästaden som kontrast till Eksjö och Nora med gammal träbebyggelse. Grånad lärkfasad med fönster målade i Sigge Ljungberg-färger är ett av många möjliga förslag.

Ökade anslag till olika föreningar i staden kan öka kulturutbudet ytterligare. Fler utbildningslinjer på högskolecenter lockar ungdomar hit, och kanske väljer de att stanna efter utbildningen. Satsningar på grundskole- och gymnasieutbildningarna är ett säkert kort. Och varför inte en anslutningsjärnväg till Värnamo?

Ljungbybor - tyck till vad ni vill använda pengarna till!

Britt L-Johansson