”De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan i dag är kännbar, kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar Ljungby kommun som arbetsplats”.

Det skriver Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna föreslår att Ljungby kommun ska anställa lärarassistenter så att den behöriga personalen, i grundskolan och på gymnasiet, används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Lärarassistenterna skulle kunna avlasta lärarna med arbetsuppgifter som rastvakter, organisera öppet hus eller kopiera upp prov.

Undertecknarna till motionen, Emma Johansson Gauffin (S) och Magnus Carlsson (S), poängterar också att det är lärarna som ska bestämma vilka arbetsuppgifter de vill ha hjälp med.

”Viktigt är att den pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte innebär att lärare får mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor del av vitsen gå förlorad”.