På Holmsborgsområdet bedrivs nu daglig verksamhet och boende i socialförvaltningens regi. Nu behöver man bygga nytt, men då det visat sig finnas föroreningar i marken kompliceras det hela.

Det är två olika föroreningar som finns på området. Dels beräknar man att omkring 1700 kvadratmeter är förorenade av DDT, sedan det för länge sedan funnits odlingar där. Dels finns det också oljetunnor nedgrävda på ett 115 kvadratmeter stort område.

Den tekniska förvaltningen kommer att söka bidrag från Länsstyrelsen, men utöver det beräknas kostnaden uppgå till omkring 2 miljoner kronor för marksanering inklusive projektering, arbete med bidragsansökan, provtagning med mera.

Tekniska nämnden har därför nu uppdragit åt sin förvaltning att anmoda för upphandling av marksaneringen.

Beslutet fattades med den förutsätttningen att erforderliga medel avsätts i budgetbeslut.