I mer än 100 år - verksamheten där startade 1903 - har skjutbanan på Bolmsö-Skeda använts vid skjutningar, men nu är det snart slut med det. Bolmsö skytteförenings arrende går ut i februari, och det kommer inte att förlängas.

Fastighetsägaren har däremot önskat att skytteföreningen ska återställa området till ursprungligt skick.

Framför allt är det bly som är problemet vid skjutbanor; bly som korroderar på ytan i kontakt med syre. Uträknat efter det antal skott som avlossats på skjutbanan 1903-2017 kan det finnas omkring tre ton bly på platsen.

Länsstyrelsen har tidigare angett att det är måttlig risk för att friluftsliv, geologiska och biologiska värden skall skadas vid skjutbanan, men att man bör vara försiktig med förändringar i markanvändningen.

Andra undersökningar visar att bearbetningar och omrörningar ökar utlakningen av bly. Eftersom utgrävning anses som mycket dyrbart står det här, enligt miljö- och byggnämnden i Ljungby, inte i proportion till den måttliga risk på skada som föroreningen kan medföra - under förutsättning att man låter marken vara.

Däremot är det alltså nu stopp på att schakta i markmassorna. Så länge man inte rör i dessa anses faran inte vara så stor.

En eventuell schaktning får i fortsättningen endast göras efter samråd- med miljö- och byggförvaltningen, så att de förorenade massorna hanteras på rätt sätt.