Nu har våra politiker beslutat att godkänna avtalsförslaget om att bygga cykelväg till Bollsta. Men på vilka grunder? Jo, man fick reda på att totala kostnaderna skulle fördelas 50/50 mellan kommunen och Trafikverket. Men så står det inte i avtalet! Där står det bland annat att:

• Kommunen bekostar all projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för cykelvägen.

• Kommunen ska upprätta och bekosta vägplan för cykelvägen.

• Kommunen bekostar vägbankens uppbyggnad till färdig terrass.

Det påstods vidare att en synergieffekt är samarbetet kring geoteknik, arkeologi, naturvärden och samråd med bland annat länsstyrelsen. Ja, förvisso, men kommunen står för alla dessa kostnader.

Det förespeglades också politikerna att det skulle bli billigare att bygga överföringsledningen om man samtidigt bygger cykelväg, det är nog ingen utanför kommunhuset som tror på. Det redovisades även att man får mindre massor att schakta och det stämmer, men man får istället köpa in, transportera dit, lägga ut, packa krossgrus och asfalt som vida överstiger kostnaderna för lite mindre schakt, men det redovisades inte. När den slutliga totala kostnaden redovisas ligger den troligen närmare 75–80 procent på kommunens del.

Att Trafikverket som statlig myndighet skulle försöka luras stämmer inte alls, utan avtalet är tydligt om man bara läser vad där står!

Nu står budgeten på tur att behandlas i fullmäktige. Då kan man ställa några enkla frågor:

Hur kan man i samtliga budgetförslag som Smålänningen tidigare redovisat lägga förslag på investeringar som vida överstiger beslutade mål för självfinansiering? Målet är att ha en självfinansieringsgrad på 100 procent. Men med de förslag som nu ligger för beslut är motsvarande siffra cirka 50 procent. Investeringsvolymen är alltså dubbelt så stor som man själva anser att man ha råd till, vilket hade varit otänkbart i vilket annat företag som helst. Detta har kommunens ekonomichef påtalat för beslutsfattarna under ett flertal år. Dessutom har ju projekten när de väl genomförts hittills inte blivit billigare än budgeterat. Varför följer inte budgeten de uppsatta målen eller varför revideras inte målen? Detta skapar inget förtroende i den kommunala organisationen eller bland medborgarna när ”koncernledningen” år efter år inte följer sina egna mål.

När VA-planen som togs fram 2012 redovisades att det fanns ett eftersatt underhåll på det befintliga ledningsnätet motsvarande 16 Mkr/år. Det har budgeterats ungefär sex Mkr/år sedan dess. Det har i verkligheten utförts förnyelsearbete för tre till fem Mkr/år. Det betyder att det eftersatta underhållet har ökat med ytterligare 80 Mkr sedan 2012.

I budgetförslaget som nu ligger på bordet för beslut är det fortfarande bara sex Mkr/år avsatt för förnyelsearbeten. Varför har man även här ett styrdokument i form av en VA-plan som man inte följer budgetmässigt? Gör om planen, som för övrigt heller inte efterlevs såsom i beslutet om verksamhetsområde Bäck, eller budgetera enligt behoven som redovisats i planen.

Hushålla med våra skattemedel och satsa dem på rätt saker!

Kenneth Pettersson