De fyra Socialdemokratiska ledamöterna i socialnämnden röstade för att Kvinnojouren Märta skulle få de ansökta medlen (210 000 kronor) till sociala organisationer som de sökt ett flertal år och så också i år. Grunden till vårt ställningstagande var att de extra medel som staten tillskjuter i år är just extra medel. De var tänkta till att göra det extra som den ordinarie budgeten inte mäktar med.

En annan aspekt är att Kvinnojouren Märta även verkar i Markaryd och Älmhults kommun. De har redan beslutat om att ge bidrag utefter deras kommuners storlek. Vi tycker att det är högst osolidariskt att skylla på dålig ekonomi i ett sådant läge och därmed inte finansiera Kvinnojouren Märtas verksamhet utefter vår kommuns storlek . En annan gång kan det vara en annan socialnämnd som har svårt att hålla budget. Under så osäkra premisser kan det inte vara lätt att bedriva den verksamhet som kvinnojouren gör.

Vi reserverade oss mot beslutet till förmån för vårt eget förslag att bidraget skulle utbetalas i vanlig ordning. Vi vet att Kvinnojouren Märta når kvinnor som socialtjänsten kanske har svårt att nå. De är ett mycket bra komplement till socialtjänstens verksamhet.

Ingen skugga ska falla på förvaltningen som fått i uppdrag att ta fram olika sparförslag som det sedan är upp till oss politiker att fatta beslut om. Och här kan man urskilja hur de olika ideologiska uppfattningarna slår. Vi står på kvinnornas sida och har så alltid gjort.

För den Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden

Håkan Bengtsson,

andre vice ordförande.