– Jag kan inte uttala mig i enskilda ärenden men rent generellt så upplever jag inte att det förkommer mycket mobbning och bråk i skolorna. Vi arbetar mycket förebyggande för att det inte ska förekomma. Men det är som på andra ställen där det förekommer människor som ska enas att det blir meningsskiljaktigheter ibland och då finns det program som vi följer för att komma på en hållbar lösning för alla parter.

– Det är rektorn på varje skolan som har en skyldighet att anmäla och rapportera till oss om någonting sådant händer. Det är också rektorn som omfördelar och sätter in nödvändiga resurser för att arbeta med utredning och uppföljning.

– I femte kapitlet i skollagen handlar det om trygghet och studiero. ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.

– De allmänna befogenheter för rektor och lärare är att rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. De får besluta om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

– Rektorerna på skolorna jobbar med helheten när det gäller alla elever. Det är rektorn som ansvarar för att hitta en bra och långsiktig lösning.

– Det finns en lag på att varje elev ska nå sina skolmål och här är det inget undantag. Men det kan ske på andra sätt som med hjälp av det digitala och hemundervisning under en kortare period, dock inte längre än två veckor per termin.

– Jag känner att vi har en god insikt i vad som händer i skolorna så det skulle i så fall komma oss till känna.

– Alla skolor har schemalagda rastvakter som är där eleverna vistas. Vissa skolor har förutom det även ideella rastfaddrar.

– De frivilligorganisationerna som fungerar som rastvärdar gör ett enormt bra arbete inte bara genom att finnas till hands utan även för att en del barn inte har en mor- eller farförälder tillgänglig. Då blir exempelvis en pensionär en bra extramorfar. Jag vill understryka att de skolor som har en sådan tillgång inte för det får göra avkall på det schema som finns på alla skolor med lärare och vuxna som är ute på rasterna bland eleverna.

– Först och främst så jobbar skolorna förebyggande med att försöka att alltid ha personal i de utrymmen där många elever vistas. Händer en incident där så förstärks resurserna över en tid.

– Det är en svår gränsdragning då skolans uppgift också är att göra en elev självständig för att i livet också klara sig mer och mer på egen hand i sitt kommande vuxenliv.

– En rektor ansvarar för väldigt mycket på en skola, liksom en lärare som också har mycket inom sitt arbete men det får inte påverka tryggheten i skolan. Vi ligger på snittet med antal elever på antal lärare då vi jämför med närliggande kommuner. Däremot har det varit svårt att få tag i behöriga lärare i hela Sverige det senaste året.