De tre, Carl-Johan Roubert, Kenneth Pettersson och Mats Höstbo, riktade för en tid sedan ett antal frågor till kommunstyrelsen där man starkt ifrågasatte hanteringen av den planerade överföringsledningen mellan Bollstad och Ljungby.

Kommunledningen har nu, genom tekniska nämndens ordförande KG Sundgren (C), svarat på trions frågor och under 14 punkter redogör man för Ljungby kommuns ståndpunkter och bevekelsegrunder för att bygga överföringsledningen.

Av svaret framgår att ledningen i första hand är till för att försörja redan befintliga kommunala verksamhetsområden i Mjälen, Sjöhagen och Bollstad med VA-tjänster, men även för att uppfylla kommunens ansvar för VA-försörjningen för övriga områden (Hölminge, Finnatorp och Tannåker) längs med ledningens sträckning. Ledningen möjliggör också ökad exploatering i området och även för cykelväg mellan Ljungby och Mjälen.

Ett svar som frågeställarna dock inte är helt tillfredställda med.

De vill veta vilka problem som finns i dag med befintliga kommunala verksamhetsområden i Mjälen, Sjöhagen och Bollstad.

Dessutom undrar man vad den planerade cykelvägen mellan Ljungby och Mjälen har med saken att göra.

Trion vill också veta om det finns en sammanställning över vilka och hur många fastigheter, och kommunala anläggningar som inte uppfyller gällande krav på rening. Svaret från kommunen är att kommunen inte har någon heltäckande sammanställning över detta, men att man ser att det är flera anläggningar som behöver åtgärdas. För vissa krävs åtgärder direkt och för vissa kommer det krävas på sikt.

Frågeställarna vill som följd av detta ha besked om hur många, och vilka anläggningar det är som måste åtgärdas direkt och på sikt.

På sin fråga hur det nya verksamhetsområdet längs hela överföringsledningen kommer att se ut, svarar kommunledningen att ett politiskt ställningstagande behövs innan detta är klart. Beslut är i dagsläget inte fattat och projektering pågår.

På detta ställer trion Roubert, Höstbo och Pettersson följdfrågan hur projektering kan pågå när man inte vet hur verksamhetsområdet ser ut?

Dessutom vill man veta hur mycket pengar som finns budgeterade för projekteringen och man vill dessutom ta del av förvaltningens uppdragsbeskrivning för projekteringsuppdraget.

Olika kalkyler

Vad gäller finansieringen av projektet skriver KG Sundgren i sitt svar att avsikten är att VA-kollektivet ska finansiera investeringarna som kommer att göras.

Frågeställarna påpekar att det förekommit flera kostnadskalkyler för byggnation av överföringsledningen allt från 62 till 160 miljoner kronor och man vill veta vilket av dessa belopp som kommer att ligga till grund för beslut om fortsatt projektering och byggnation.

Svaret från kommunledningen blir att projekteringsarbeten kommer att utvisa vilka kostnader projekten medför. Beroende på omfattning av verksamhetsområden, kapacitet, dimensionering och liknande har den uppskattade kostnaden varierat. Faktisk kostnad blir känd först när entreprenör har upphandlats för att utföra arbetet, blir svaret.