Wiréhn påminner i motionen att kommunerna och landstingen i Sverige placerar cirka 175 miljarder på finans marknaden. Samtidigt har hållbarhet blivit ett allt viktigare ledord i finansförvaltningen och många kommuner har sett till att förvaltningen av det finansiella kapitalet ligger i linje med organisationernas hållbarhetsarbete.

En del kommuner försöker styra företag mot ett mer önskat hållbarhetstänk genom att placera sina penar i företag utefter hur de presterar i detta avseende.

Wiréhn skriver att Ljungby kommun i dag har etiska regler som anger att pengar inte ska placeras i företag som systematiskt bryter mot internationella normer som FN:s barnkonvention eller i företag som tillverkar vapen, alkohol och tobaksprodukter.

För att Ljungby kommun ska vara trovärdigt i sitt miljöarbete vill nu Vänsterpartiet att kommunens placeringspolicy ska kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv.