Smålänningen

Annons

Överförmyndarnämnden i Ljungby kommun

I alla kommuner finns det antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Idag har Älmhult, Markaryd och Ljungby kommun gemensam hantering av överförmyndarärenden eftersom Älmhult och Markaryd köper in det som en tjänst från Ljungby kommun. Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förvaltare, förmyndare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster. Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.